Vilyuchinsky volcano, 2,173 m, Kamchatka, Russia

August 2016.
Photo: Ermolitsky Alexander