Vestrahorn Mountain, Iceland

Photo: Nikolay Aleksiev