Klyuchevskaya Sopka eruption, summer 1993

Photo: Giorgio Galeotti