Klyuchevskaya Sopka, 4,750 m

Photo: Tamten, January 2007