Mountains by the Ocean, Norway

Photo: Tobias Bjørkli