Mount Assiniboine, Canada, 3,618 m

Photo: Chertov Evgeny